Optimalisatie zorgproces

De transitie van zorg gaat niet alleen over het verplaatsen van zorg naar de keten, maar ook over het optimaal inrichten van het kernziekenhuis. Door de zorgprocessen slim en efficiënt in te richten zijn we in staat de toenemende zorgvraag op te vangen binnen de muren van ons ziekenhuis. Dit bereiken we door inzet van e-health, innovaties, goede informatievoorziening en door gezamenlijk continu te streven naar het slimmer inrichten van het dagelijkse zorgproces.

Doelstelling

Slimmer en efficiënter inrichten van het zorgproces door gebruik te maken van de beschikbare expertise, kennis, infrastructuur van het HagaZiekenhuis.

Resultaat

Reductie van de zorgkosten per patiënt door middel van het verminderen van (onnodige) zorg per patiënt.

Doelgroep

Alle zorg in de kern van het HagaZiekenhuis.

Subthema’s

Voor invulling van optimalisatie van het zorgproces als onderdeel van de transitie worden de volgende subthema’s benoemd:

 • Praktijkvariatie:
  • Consult assistent: Het doel is gestructureerde anamnese en uitkomstmeting op de gehele poliklinische patiëntpopulatie, direct bruikbaar tijdens consult en zodanig dat de metingen zorgen voor een meer efficiënt en effectief consult. Doordat er al vóór het consult inzicht is in de gezondheidsklachten van de patiënt, komen patiënten beter voorbereid op het consult, komen artsen sneller tot de kern en is er inzicht in het effect van de behandeling. Momenteel werkt de KNO vakgroep al met consult assistent en wordt de inzet van consult assistent voorbereid door de vakgroepen: MDL, Heelkunde, Longgeneeskunde (astma), Neurologie (Hernia). De mogelijkheid tot good practice van VGZ en samenwerking met CZ wordt verkend.
  • ICC reductie: zoals reeds benoemd in paragraaf 5a zal het triagebeleid van het ziekenhuis worden aangescherpt. Deze aanscherping geldt niet alleen voor de verwijzingen van de huisartsen, maar zal tevens worden toegepast op de interne doorverwijzingen. Meer aandacht voor “first time right” (juiste patiënt direct bij de juiste specialist/specialisme). Een onderdeel hiervan zijn de intercollegiale consulten.
  • Herhaalfactor,  ligduur en aanvraaggedrag: optimaliseren van de praktijkvariatie in termen van herhaalfactor, ligduur en aanvraaggedrag van diagnostiek en labonderzoeken. Door inzicht te geven in verschillen per vakgroep (ten opzichte van landelijke gemiddelde bij vergelijkbare aandoeningen) en verschillen per specialist wordt het gesprek en de verbetering binnen de vakgroepen gestimuleerd. Een belangrijk onderdeel hiervan is ook aandacht voor het voorkomen van dubbele diagnostiek- of labaanvragen.
  • Haga uit Bed: dit project is een initiatief vanuit de fysiotherapie in samenwerking met het innovatielab en vraagt aandraagt voor meer activiteit van de patiënten opgenomen in de kliniek. In het tweede kwartaal van dit jaar zal een pilot worden gestart op de afdeling ouderengeneeskunde (7b). Aan de hand van deze pilot zal uitbreiding naar andere afdelingen worden beoordeeld.
 • Herinrichting zorgproces: onderstaande ideeën zijn tijdens de inventarisatie door de vakgroepen aangeven. Allereerst zullen deze ideeën worden getoetst op haalbaarheid en effectiviteit alvorens deze initiatieven worden omgezet in projecten:
  • Visite in de ochtend voor reductie van de ligduur
  • Specialist op de SEH voor beperking instroom in het ziekenhuis
  • Verschuiving van behandeling van klinische- naar dagsetting
  • Verschuiving van interventie van de OK naar POK onder sedatie
  • Inzet van digitaal informed consent voor reductie van poliklinische consulten
  • Inzet van digitale preoperatieve screening voor reductie van preoperatieve consulten
 • Secundaire preventie: secundaire preventie speelt een belangrijke rol bij het spoedig herstel van de patiënt tijdens een behandeling in het ziekenhuis. Een voorbeeld hiervan is het effect van stoppen met roken in voorbereiding op een orthopedische operatie. We onderzoeken momenteel de effectiviteit van de inzet van secundaire preventie zoals een “stoppen met roken poli” (mogelijk in samenwerking met Pfizer).