Samen beslissen

In het HagaZiekenhuis zien wij de patiënt als partner in de zorg en willen dit gestalte geven door de patiënt te faciliteren in het kunnen voeren van de eigen regie. Ook is Samen Beslissen op dit moment één van de belangrijkste thema’s binnen de Nederlandse gezondheidszorg en  opgenomen in het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022. Om deze redenen is Samen beslissen een programma onderdeel van het Transitieprogramma van het HagaZiekenhuis.

Patiënten hebben het recht goed geïnformeerd te worden en mee te mogen beslissen over hun behandeling. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat samen beslissen patiënten meer vertrouwen geeft in de arts en de therapietrouw vergroot . Tevens wordt de zorg beter afgestemd op de individuele behandeldoelen van de patiënt.

Omdat patiënten goed geïnformeerd worden over de voor- en nadelen van een behandeling voelen zij zich meer betrokken. Hierdoor maken zij doorgaans een weloverwogen keuze en ervaren zij minder twijfel en spijt. Dit heeft een positief effect op de kwaliteit van zorg (Stalmeier 2009; van Peperstraten, 2009). Het overgrote deel van de patiënten wíl ook graag meer betrokken worden bij hun behandeling. In een onderzoek, in 2017 uitgevoerd door Patiëntenfederatie Nederland, gaf 94% van de 7884 deelnemers aan samen met de arts te willen beslissen .

Doelstelling

Het doel van het programma Samen Beslissen is het faciliteren en ondersteunen van zowel patiënten als zorgverleners bij gezamenlijke besluitvorming bij zorgvragen. Het gebruik van Keuzehulpen kan hier een belangrijk onderdeel van zijn. In 2019 hebben we concrete doelstelling om uit te breiden naar 20 patiëntengroepen en naar 40-60 patiëntgroepen in 2020 en 2021.

Doelgroep

In onderstaand overzicht is opgenomen welke keuzehulpen reeds zijn ontwikkeld en vanuit welke vakgroepen interesse is voor uitbreiding naar diverse patiëntgroepen.

Aandoening Betrokken specialisme(n) Opmerking
Acute Myeloïde Leukemie voor patiënten > 75 jaar Hematologie Reeds geïmplementeerd, kleine doelgroep
Immuun Trombopenie Hematologie Keuzehulp ontwikkeld, implementatie vanaf januari 2019
Hartklepvervanging Cardiochirurgie Keuzehulp ontwikkeld, implementatie vanaf Q1 2019
Versleten heup Orthopedie Onderdeel project ZINL
Versleten knie Orthopedie Onderdeel project ZINL

Subthema’s

De scope van het programma beslaat de volgende onderdelen:

 • In 2019 ontwikkeling en implementatie van gezamenlijk besluitvorming ten behoeve van 2 patiëntgroepen bij 10 geselecteerde aandoeningen.
  • Op de polikliniek gekeken wordt naar het keuzemoment t.a.v. de behandeling.
  • Het ZINL-project Keuzehulp+ is hier onderdeel van, waarbij de keuzehulpen verrijkt worden met uitkomstinformatie.
  • Vanaf 2020 – 2021: uitrol bij uiteindelijk 40 tot 60 patiëntgroepen.
 • In een apart project wordt gekeken of en hoe Samen Beslissen m.b.v. keuzehulpen vorm kan krijgen in de zorgketen 1e-en 2e-lijn. Binnen dit project worden de volgende onderwerpen onderzocht:
  • Uitbreiden van 4 gepersonaliseerde keuzehulpen (slijtage van heup en knie, liesbreuk en galsteenlijden) naar eerstelijnszorg.
  • Uitwerken transmurale toepassing keuzehulpen en zorgprocessen in de keten van voornoemde aandoeningen.
  • Implementatie van de 4  ontwikkelde keuzehulpen.
  • Uitvoeren effectevaluatie (patiënttevredenheid, tevredenheid zorgverleners en verwijsfrequentie)
 • Samen Beslissen in de kliniek: in de ontwikkeltuinen voor het Zorgprogramma wordt ervaring opgedaan met Samen Beslissen tijdens de grote visite (verpleegafdeling 9e etage) en bij de nazorg (verpleegafdeling 15A). Daarnaast bestaat de wens een keuzehulp te ontwikkelen op het gebied van behandelbeperkingen.

Tools die ondersteunend kunnen zijn voor arts en/of patiënt in dit proces:

 • Ter ondersteuning van de patiënt bij deze keuzemomenten worden digitale keuzehulpen zo nodig ontwikkeld en geïmplementeerd onder begeleiding van de projectbegeleiders. De ingebruikname van keuzehulpen kan consequenties hebben voor de logistiek van het poliklinische zorgtraject. Bij gebruik van keuzehulpen wordt in beginsel gekozen voor de digitale keuzehulpen van Patiënt+.
 • Ter ondersteuning van de zorgverleners wordt in het project het zorgproces voor de betreffende aandoening in kaart gebracht en worden trainingen gesprekstechnieken aangeboden, daar het Samen Beslissen specifieke (gespreks)vaardigheden vraagt van zorgverleners.

NB: Op technisch gebied wordt nadrukkelijk de samenwerking met afdeling I&A gezocht, met als doel de te gebruiken keuzehulpen via het CS-HiX epd beschikbaar te stellen.

Buiten de scope vallen de lokaal of op afdelingsniveau ontwikkelde instrumenten, tenzij deze betrekking hebben op een van de gekozen aandoeningen binnen het programma. Ook buiten de scope van dit programma valt het ontwikkelen en/of aanpassen van patiëntvoorlichtingsmateriaal; dit is een taak voor de betreffende afdeling i.s.m. afdeling Communicatie.